Olimpiada Teologii Katolickiej 2017

Regulamin Olimpiady Teologii Katolickiej

book-117596__180

Do pobrania: plik doc pdf

 1. Olimpiada Teologii Katolickiej kontynuuje tradycje dotychczasowej Olimpiady Wiedzy Religijnej, organizowanej przez Komisję Wychowania Katolickiego Konferencji Episkopatu Polski, oraz poprzednich edycji Olimpiady Teologii Katolickiej, organizowanych przez Warszawskie Towarzystwo Teologiczne im. bł. ks. Romana Archutowskiego.

            Olimpiada Teologii Katolickiej to olimpiada związana z wypełnianiem zadań przedmiotu religia katolicka, realizowana zgodnie z § 9 ust. 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 29 stycznia 2002 r. w sprawie organizacji oraz sposobu przeprowadzenia konkursów, turniejów i olimpiad (Dz. U. Nr 13, poz. 125 z późn. zmianami) oraz na podstawie aktu wewnętrznego UKSW – Zarządzenia Nr 78/2012 Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 23 listopada 2012 r. w sprawie organizacji Olimpiady Teologii Katolickiej oraz niniejszym Regulaminem.

            Źródłem finansowania Olimpiady jest dotacja MEN oraz środki pozyskane od sponsorów i innych podmiotów.

 1. Cele Olimpiady Teologii Katolickiej są następujące:
 • zainteresowanie uczniów wiedzą religijną;
 • rozszerzanie współdziałania nauczycieli religii w kształceniu młodzieży uzdolnionej;
 • kształtowanie umiejętności samodzielnego zdobywania i rozszerzania wiedzy religijnej;
 • stworzenie młodzieży możliwości szlachetnego współzawodnictwa w rozwijaniu swoich uzdolnień, a nauczycielom – warunków twórczej pracy z młodzieżą.

            III. Uczestnicy Olimpiady prezentują rozszerzone wiadomości zgodne z założeniami programowymi nauczania religii na IV etapie edukacyjnym. Na podstawie określonych fragmentów Pisma Świętego i wskazanych lektur interpretują treść chrześcijańskiego orędzia i naukę Kościoła katolickiego. Zdobytą wiedzę potrafią odnieść do konkretnych sytuacji życiowych, zaś w poznawanych wzorach osobowych znajdują inspirację dla własnych zachowań. Przyswojone w ramach przygotowania do Olimpiady treści, uczestnicy stosują jako punkt wyjścia dla dalszych poszukiwań w dziedzinie teologii, np. w ramach studiów wyższych.

§ 1

 1. Organizatorem Olimpiady jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego z siedzibą w Warszawie przy ul. Dewajtis 5. Organizator prowadzi również stronę internetową Olimpiady www.otk.pl , na której zamieszcza szczegółowe informacje związane z Olimpiadą.
 2. W organizacji Olimpiady organizator współdziała z Komisją Wychowania Katolickiego Konferencji Episkopatu Polski, środowiskami akademickimi, zawodowymi i katechetycznymi działającymi w sprawach nauczania religii rzymskokatolickiej w szkole.
 3. Zadaniem Organizatora jest:
 • nadzór nad przygotowaniem zadań na poszczególne etapy Olimpiady;
 • realizacja Olimpiady zgodnie z postanowieniami jej regulaminu i dokumentacji programowej;
 • zapewnienie logistyki przedsięwzięcia (dystrybucja materiałów informacyjnych oraz testów, organizacja procesu zgłoszeń, zapewnienie odpowiednich środków do realizacji zawodów, komunikacja z uczestnikami, organizacja dystrybucji wyników poszczególnych etapów, rezerwacja sal, rezerwacja noclegów, organizacja wyżywienia finalistów, organizacja finału i uroczystego zakończenia, prowadzenie rozliczeń finansowych);
 • wsparcie Komitetu Głównego w organizacji Olimpiady;
 • kontakt z uczestnikami – rozwiązywanie problemów i sporów;
 • działania promocyjne upowszechniające Olimpiadę.
 1. Organizator ma prawo do:
 • (skreślony);
 • wykluczenia z udziału w Olimpiadzie uczestników łamiących regulamin Olimpiady (decyzja podejmowana wspólnie z komitetem głównym);
 • prowadzenia współpracy z Komitetem Głównym na zasadach wyznaczonych przez regulamin;
 • reprezentowania Olimpiady na zewnątrz;
 • rozstrzygania sporów i prowadzenia arbitrażu w sprawach dotyczących Olimpiady i jej uczestników;
 • nawiązywania współpracy z partnerami zewnętrznymi (np. sponsorami).
 1. Organizator zadania zapisane w ust. 3 może zlecić Pełnomocnikowi, o którym mowa w § 3 ust.7 lub Komitetowi Głównemu lub też ustanowić własnych przedstawicieli dla realizacji zadania albo kontaktu z uczestnikami.

§ 2

 1. Za przebieg Olimpiady odpowiedzialny jest Komitet Główny wraz z Komitetami Diecezjalnymi.
 2. Komitet Główny jest odpowiedzialny za poziom merytoryczny i organizację zawodów. Ponadto udziela wyjaśnień w sprawach dotyczących Olimpiady, ustala terminarz Olimpiady, ustala listy laureatów i finalistów oraz kolejność lokat, wydaje zaświadczenia stanowiące podstawę nabytych uprawnień i przyznaje nagrody rzeczowe zwycięzcom Olimpiady. Komitet składa corocznie sprawozdanie z przeprowadzonych zawodów Organizatorowi, Ministrowi Edukacji Narodowej i Komisji Wychowania Katolickiego Konferencji Episkopatu Polski.
 3. Komitet Główny powoływany jest przez Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie w drodze zarządzenia, w którym określa się zakres jego zadań, i składa się z Przewodniczącego, Sekretarza i Członków.
 4. Przewodniczący Komitetu Głównego reprezentuje Komitet na zewnątrz, czuwa nad całokształtem prac Komitetu, zwołuje posiedzenia Komitetu, przewodniczy jego posiedzeniom, czuwa nad prawidłowością wydatków związanych z organizacją i przeprowadzeniem Olimpiady oraz zgodnością działalności Komitetu z przepisami prawa.
 5. Przewodniczący stoi na czele jury zawodów III stopnia osobiście lub wyznacza do tej funkcji innego członka Komitetu Głównego.
 6. Sekretarz Komitetu Głównego prowadzi archiwum akt Olimpiady, w którym przechowuje w szczególności: zadania Olimpiady, rejestr wydanych zaświadczeń i dyplomów laureatów oraz finalistów, listy laureatów i ich nauczycieli, dokumentację statystyczną i finansową.

§ 3

 1. Uchwały Komitetu Głównego zapadają zwykłą większością głosów uprawnionych w obecności przynajmniej połowy członków Komitetu Głównego. W przypadku równej liczby głosów, decyduje głos przewodniczącego obrad.
 2. Posiedzenia Komitetu Głównego, na których zatwierdza się treść zadań Olimpiady, są tajne. Przewodniczący obrad może zarządzić tajność obrad także w innych uzasadnionych przypadkach.
 3. Decyzje Komitetu Głównego we wszystkich sprawach dotyczących przebiegu i wyników zawodów są ostateczne.
 4. Komitet Główny dysponuje funduszem Olimpiady za pośrednictwem Pełnomocnika, o którym mowa w ust. 7.
 5. Komitet Główny zatwierdza plan finansowy i sprawozdanie finansowe dla każdej edycji Olimpiady na pierwszym posiedzeniu Komitetu w nowym roku szkolnym.
 6. W jawnych posiedzeniach Komitetu Głównego mogą brać udział przedstawiciele organizacji wspierających, jako obserwatorzy z głosem doradczym.
 7. Komitet Główny powołuje co roku Pełnomocnika Komitetu Głównego ds. organizacji zawodów Olimpiady Teologii Katolickiej, zwanego dalej Pełnomocnikiem. Kadencja Pełnomocnika trwa od 1 lipca roku poprzedniego do 30 czerwca roku, w którym odbywają się zawody przez niego organizowane.
 8. Komitet Główny może się ubiegać o pozyskanie środków finansowych z budżetu państwa, składając wniosek w tej sprawie do Ministra Edukacji Narodowej. Komitet może także zabiegać o pozyskanie dotacji z innych organizacji wspierających.
 9. Pełnomocnik wyznacza osobę odpowiedzialną za zadania związane z administrowaniem i rozliczaniem Olimpiady, podając do wiadomości dane tej osoby Komitetowi Głównemu Olimpiady.
 10. Komitet Główny zatwierdza sprawozdanie z przeprowadzonej Olimpiady w terminie 2 miesięcy po jej zakończeniu i przedstawia je Organizatorowi i Ministerstwu Edukacji Narodowej.
 11. Komitet Główny może przyznać honorowy tytuł: Zasłużony dla Olimpiady Teologii Katolickiej osobom, które wniosły szczególnie duży wkład w rozwój Olimpiady.
 12. Protokoły i oryginały prac przechowuje się w archiwum Komitetu Głównego przez 3 lata. W archiwum Komitetu Głównego przechowuje się przez 3 lata listy laureatów oraz nauczycieli, którzy przygotowali laureatów do Olimpiady Teologii Katolickiej.
 13. Komitet Główny ma siedzibę w Wydziale Teologicznym Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.

§ 4

 1. Komitety Diecezjalne należą do struktury organizacyjnej Olimpiady. Powoływane są na okres danego roku szkolnego przez kierownika referatu katechetycznego kurii biskupiej, zgodnie z wytycznymi Pełnomocnika.
 2. Do obowiązków Komitetu Diecezjalnego należy nadzór nad realizacją zawodów szczebla szkolnego i diecezjalnego, komunikacja z uczestnikami oraz dystrybucja zadań do szkół, z zapewnieniem niezbędnej poufności.

§ 5

 1. Referaty katechetyczne kurii biskupich informują Pełnomocnika o powołaniu Komitetów Diecezjalnych oraz o sposobie powoływania Komitetów Szkolnych w terminie określonym przez Pełnomocnika.

§ 6

 1. Adresatami olimpiady są uczniowie wszystkich typów szkół ponadgimnazjalnych dla młodzieży, dających możliwość uzyskania matury, uczęszczający na lekcje religii.
 2. Uczestnikami Olimpiady mogą być również – za zgodą Komitetu Głównego – uczniowie szkół podstawowych, gimnazjów i zasadniczych szkół zawodowych, uczęszczający na lekcje religii, który realizują indywidualny program lub tok nauki, rekomendowani przez szkołę.
 3. By wziąć udział w Olimpiadzie, uczestnik powinien zgłosić fakt gotowości wzięcia udziału nauczycielowi religii w terminie określonym w uchwale Komitetu Głównego. Nauczyciel religii winien w takim wypadku zgłosić Komitetowi Diecezjalnemu gotowość organizacji zawodów I stopnia na terenie szkoły.
 4. Potwierdzenie przyjęcia zgłoszenia szkoły przez nauczyciela jest równoznaczne z zarejestrowaniem szkoły w Olimpiadzie.
 5. Uczestnicy Olimpiady zobowiązani są do przestrzegania regulaminu i terminarza zadań Olimpiady na wszystkich szczeblach jej organizacji. Akceptacji tej dokonują przed przystąpieniem do zawodów I stopnia, podpisując oświadczenie, że zapoznali się z regulaminem Olimpiady, zobowiązują się go przestrzegać, a także wyrażają zgodę na przetwarzanie danych osobowych.
 6. 6. Uczestnik ma prawo do zwrotu kosztów przejazdu, zakwaterowania i wyżywienia na centralnym etapie zawodów, a także prawo do składania odwołań zgodnie z trybem opisanym w § 12.

§ 7

 1. Zawody Olimpiady mają charakter indywidualny.
 2. Zawody przygotowywane są przez Komitet Główny we współpracy z Pełnomocnikiem. Pełnomocnik opracowuje temat Olimpiady, spis lektur, zakres niezbędnych wiadomości koniecznych do dla uczestnictwa w zawodach I, II i III stopnia w formie Załącznika do Regulaminu Olimpiady Teologii Katolickiej, co podaje do wiadomości najpóźniej na 3 miesiące przed zawodami szkolnymi.
 3. Komitet Główny zatwierdza temat Olimpiady, spis lektur, zakres niezbędnych wiadomości, koniecznych do dla uczestnictwa w zawodach wszystkich stopni, a także testy pisemne wraz z kluczami odpowiedzi dla wszystkich etapów.
 4. Przewodniczący Komitetu Głównego na wniosek Pełnomocnika zatwierdza tematy części ustnej zawodów centralnych.
 5. Zawody są trójstopniowe i obejmują etap szkolny, diecezjalny i centralny.

§ 8

 1. Zawody I stopnia przeprowadza Komitet Szkolny na terenie szkoły, do której uczęszczają zgłoszeni uczniowie, zgodnie z wytycznymi Komitetu Diecezjalnego.
 2. Etap szkolny Olimpiady odbywa się w terminie określonym przez Komitet Główny. Zmiana terminu na terenie danej szkoły możliwa jest za zgodą Pełnomocnika.
 3. Zawody I stopnia polegają na rozwiązaniu w ciągu 45 minut testu pisemnego (jednokrotnego i wielokrotnego wyboru) oraz odpowiedzi na otwarte pytania określające stopień przyswojenia wiadomości na podstawie wskazanych lektur.
 4. Pytania do zawodów I stopnia wraz z kluczem odpowiedzi Pełnomocnik rozsyła pocztą na adres Komitetów Diecezjalnych najpóźniej 14 dni przed datą zawodów I stopnia. Komitet Diecezjalny zobowiązany jest do przekazania pytań wraz z kluczem odpowiedzi Komitetom Szkolnym najpóźniej 2 dni przed datą zawodów I stopnia.
 5. Z zawodów I stopnia Komitety Szkolne sporządzają protokół według wzoru ustalonego przez Komitet Główny. Protokoły przechowuje się przez 2 lata w archiwum referatu katechetycznego kurii biskupiej lub Komitetu Diecezjalnego.
 6. Do zawodów II stopnia zostają zakwalifikowani uczestnicy Olimpiady, którzy zajęli jedno z miejsc punktowanych uchwałą Komitetu Diecezjalnego.
 7. Liczbę miejsc punktowanych, o których mowa w ust. 6, określa Komitet Diecezjalny najpóźniej 7 dni przed odbyciem zawodów I stopnia, przydzielając każdej szkole po jednym miejscu (gdy uczestników jest mniej niż 7) lub po dwa miejsca (w pozostałych przypadkach). Szkoły, których uczniowie zakwalifikowali się w poprzedniej edycji Olimpiady do III etapu mają prawo do jednego dodatkowego miejsca (za miejsce II lub III) oraz dwóch dodatkowych miejsc (za miejsce I).
 8. W przypadku uzyskania przez uczestników zawodów tej samej liczby punktów, Komisja przeprowadza dodatkowy etap ustny, z zakresu materiału zawodów I stopnia.
 9. Uczestnik przystępujący do I etapu powinien mieć przy sobie legitymację szkolną. Nie wolno mu mieć przy sobie telefonu komórkowego lub innego urządzenia do transmisji danych, a także nie powinien posługiwać się książkami, chyba że w ramach danego etapu w informacji, o której mowa w § 7 ust. 2, wskazano książki, które mogą być używane.
§ 9
 1. Zawody II stopnia przeprowadzane są przez Komitet Diecezjalny na terenach poszczególnych diecezji.
 2. Etap diecezjalny Olimpiady odbywa się w I kwartale roku kalendarzowego miejscu wyznaczonym przez Komitet Diecezjalny i w terminie określonym przez Komitet Główny. Zmiana terminu na terenie danej diecezji możliwa jest za zgodą Komitetu Głównego.
 3. Zawody II stopnia polegają na rozwiązaniu w ciągu 45 minut testu pisemnego (jednokrotnego i wielokrotnego wyboru) oraz odpowiedzi na otwarte pytania określające stopień przyswojenia wiadomości na podstawie wskazanych lektur.
 4. Pytania do zawodów II stopnia wraz z kluczem odpowiedzi Pełnomocnik rozsyła pocztą na adres Komitetów Diecezjalnych najpóźniej 14 dni przed datą zawodów.
 5. Do zawodów III stopnia zostają zakwalifikowani uczestnicy Olimpiady, którzy zajęli jedno z trzech pierwszych miejsc w danej diecezji w zawodach II stopnia i zdobyli przynajmniej 40% liczby punktów możliwych do zdobycia w zawodach II stopnia.
 6. Komitety Diecezjalne sporządzają protokół z zawodów II stopnia, według wzoru ustalonego przez Komitet Główny. Do protokołu należy dołączyć oryginały prac uczestników, którzy zostali zakwalifikowani do zawodów III stopnia. Protokoły i oryginały prac przechowuje się w archiwum Komitetu Głównego przez 3 lata.
 7. Przepisy § 8 ust. 8-9 stosuje się odpowiednio.

§ 10

 1. Zawody centralne organizowane są przez Pełnomocnika.
 2. Zawody III stopnia Olimpiady odbywają się w dwóch etapach: pisemnym i ustnym. W etapie pisemnym uczestnicy zawodów rozwiązują w ciągu 60 minut test.
 3. Do etapu ustnego zostaje zakwalifikowanych 10 osób, które najlepiej rozwiązały test w etapie pisemnym.
 4. Ostateczną klasyfikację Olimpiady ustala się sumując punkty uzyskane przez uczestników w etapie pisemnym i ustnym. Maksymalna liczba punktów, które uczestnik może uzyskać w etapie ustnym wynosi 80% maksymalnej liczby punktów, które może uzyskać w etapie pisemnym
 5. W przypadku, gdy uczestnicy zakwalifikowani do części ustnej uzyskali tę samą liczbę punktów, bierze się pod uwagę liczbę punktów uzyskaną w zawodach II stopnia, a gdyby to nie przyniosło rezultatu – I stopnia.
 6. Jury etapu centralnego powoływane jest przez Komitet Główny na wniosek Pełnomocnika, za zastrzeżeniem § 2 ust. 5.
 7. Jury etapu centralnego sporządza protokół z zawodów III stopnia, według wzoru ustalonego przez Komitet Główny. Do protokołu należy dołączyć oryginały prac uczestników zawodów III stopnia.
 8. Przepisy § 8 ust. 8-9 stosuje się odpowiednio.

§ 11

 1. Organizator dołoży wszelkich starań, aby w miarę możliwości organizować zawody w taki sposób i w takich miejscach, by nie wykluczały udziału osób niepełnosprawnych. Komitety Diecezjalne i Pełnomocnik zobowiązani są do organizacji zawodów w pomieszczeniach łatwo dostępnych dla osób z ograniczoną sprawnością ruchową, a także do zapewnienia noclegu w miejscu dostępnym dla tych osób.
 2. W sytuacji, gdy uczestnik Olimpiady nie stawi się na zawody stopnia I lub II z powodu nagłego zachorowania lub innego istotnego wypadku losowego, Pełnomocnik może zezwolić na przeprowadzenie w innym terminie sprawdzianu ustnego przez odpowiedni Komitet, o którym mowa w § 8 ust. 1 bądź w § 9 ust. 1. W takim wypadku można odstąpić od norm zawartych w § 8 ust. 7 bądź § 9 ust. 5, zachowując jednak w II etapie wymóg konieczności uzyskania 50% maksymalnej liczby punktów.
 3. W sytuacji, gdyby Pełnomocnik wydał odmowną decyzję w sprawie, o której mowa w ust. 2, stosuje się tryb odwoławczy zgodnie z § 12.
 4. W sytuacji, gdy uczestnik olimpiady nie stawi się na zawody stopnia III z powodu nagłego zachorowania lub innego istotnego wypadku losowego, nie ma możliwości przystąpienia do zawodów.
 5. Organizator dołoży starań i zrobi wszystko, co w danych warunkach jest możliwe, by umożliwić udział w Olimpiadzie uczestnikowi, który równolegle bierze udział w innej Olimpiadzie, a ich terminy się pokrywają. Jednakże w takim przypadku stosuje się w odniesieniu do wszystkich etapów przepisy ust. 4.
 6. Dyskwalifikacji podlega uczestnik Olimpiady, który złamał warunki regulaminu. Dyskwalifikacja wyklucza uczestnika z dalszego udziału w zawodach.
 7. (skreślony).

§ 12

 1. Uczestnik, który uważa, że wynik, jaki uzyskał w czasie zawodów, nie odzwierciedla poziomu jego odpowiedzi lub zawody były prowadzone z naruszeniem regulaminu, ma prawo złożenia odwołania.
 2. Instancją odwoławczą od decyzji podjętych przez Komitet Szkolny jest Komitet Diecezjalny, od decyzji podjętych przez Komitet Diecezjalny – Przewodniczący Komitetu Głównego, od decyzji podjętych przez jury zawodów centralnych, Pełnomocnika lub Przewodniczącego Komitetu Głównego – Komitet Główny.
 3. Uczestnik składa odwołanie do organu odwoławczego, o którym mowa w ust. 2, w terminie 7 dni (decyduje data stempla pocztowego) od dnia zapoznania się uczestnika z treścią decyzji Komitetu, jury lub Pełnomocnika.
 4. Uczestnik składa odwołanie na piśmie, przesyłając listem poleconym lub osobiście w siedzibie organu odwoławczego, o którym mowa w ust. 2, za zwrotnym potwierdzeniem odbioru. Odwołanie powinno zawierać możliwie szczegółowy opis okoliczności uzasadniających wniesienie odwołania, między innymi takich, jak ocena, że uzyskany wynik nie odzwierciedla jego wiedzy itp., oraz dane kontaktowe.
 5. Organ odwoławczy, o którym mowa w ust. 2, rozpatruje odwołanie i udziela odpowiedzi w najkrótszym możliwym terminie, nie dłuższym jednak niż 14 dni roboczych od daty otrzymania. Odpowiedź udzielana jest uczestnikowi na piśmie i przesyłana listem poleconym lub wręczana osobiście z poświadczeniem odbioru.
 6. Po wpłynięciu odwołania przewodniczący organu, o którym mowa w ust. 2, osobiście lub przez wyznaczoną osobę, zobowiązany jest do wyjaśnienia wszelkich okoliczności wskazanych w odwołaniu.
 7. Po ustaleniu zasadności odwołania przewodniczący organu, o którym mowa w ust. 2, wskazuje sposób realizacji odwołania.

§ 13

 1. W klasyfikacji wyników uczestników olimpiady stosuje się następujące terminy:
 • finalista to uczestnik zawodów III stopnia, który w części pisemnej centralnego etapu Olimpiady uzyskał co najmniej 30% punktów możliwych do zdobycia,
 • laureat to uczestnik zawodów III stopnia, który zakwalifikował się do części ustnej centralnego etapu Olimpiady.
 1. Uprawnienia laureatów i finalistów określa rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 kwietnia 2007 r. w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych (Dz. U. Nr 83, poz. 562, z późn.zm.)
 2. Potwierdzeniem uzyskania uprawnień oraz statusu laureata i finalisty jest zaświadczenie, którego wzór stanowi załącznik do rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 29 stycznia 2002 r. w sprawie organizacji oraz sposobu przeprowadzania konkursów, turniejów i olimpiad (Dz. U. Nr 13, poz. 125, z późn. zm.).
 3. Laureatom i finalistom Olimpiady przysługują nagrody.
 4. Laureaci oraz finaliści są zwolnieni w części lub w całości z egzaminów wstępnych do tych szkół wyższych, których organy statutowe podjęły odpowiednie uchwały zgodnie z przepisami ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. Nr 164, poz. 1365 z późn. zm.).
 5. Zaświadczenia o uzyskanych uprawnieniach wydaje uczestnikom Komitet Główny. Zaświadczenia podpisuje Przewodniczący Komitetu Głównego oraz Pełnomocnik. Pełnomocnik prowadzi rejestr wydanych zaświadczeń.

§ 14

 1. Niniejszy regulamin może być zmieniony na wniosek Komitetu Główny tylko przed rozpoczęciem kolejnej edycji zawodów Olimpiady. Zmiany Regulaminu wchodzą w życie po ich zatwierdzeniu przez Rektora UKSW i są podawane do wiadomości Ministerstwu Edukacji Narodowej.
 2. Decyzje w sprawach nieobjętych powyższym regulaminem podejmuje Komitet Główny w porozumieniu z Organizatorem.
 3. Niniejszy regulamin wchodzi w życie z dniem 1 lipca 2013 roku.